اخبار

در نشست شورای گفت وگوی دولت و انجمن CNG اعلام شد

در نشست شورای گفت وگوی دولت و انجمن CNG اعلام شد: کارمزد سال ۹۶ تا پایان سال پرداخت می شود. بنا به درخواست انجمن، کارمزد معوقه ۹۴ ، ۹۵ و حق العمل کاری CNG مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 

Search