اخبار

آدرس جایگاههای CNG کل کشور

با کیلک روی لینک می توانید از مکان دقیق جایگاههای سی ان جی کل کشور اطلاع پیدا کنید                                                                                                                                                                                                                                                             https://cng.niopdc.ir/fa/adresecng-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-cng

Search