اخبار

دورخیز ایران برای دستیابی به فناوری ANG

 

 

 


 

صنعت CNG باوجودمزایاییهمچونمصرفکم،قیمتمناسبومهمترازهمهسوختیپاک،بهدلیلفشاربالا،طراحیشکلظاهریووزننسبتًاسنگینازاستقبالکمتریدرمیانمردموخودروسازانبرخورداراست،دراینمیانباپیشرفتتکنولوژیهایجدیدهمچونفناوری ANG میتوانذخیرهسازیگازطبیعیبرایسوختوسائلنقلیهرابافشارکموایمنیبالاتروظرفیتبیشترانجامداد . توسعهودستیابیبهاینفناوریکههماکنونموردتوجهبرخیازشرکتهایمعتبردنیاقراردارددرایراننیزباتوجهبهسومیندارندهخودروهایگازسوزودومینمصرفکننده CNG درجهانموردتوجهواقعشدهوتاکنوناقداماتارزشمندینیزباهمکاریمراکزپژوهشیصنعتنفتودانشگاههایکشوربرایدستیابیبهفناوری ANG انجامشدهاست .

حمیدقاسمی،مدیرCNG شرکتملیپخشفراوردههاینفتیایراندرگفتوگوباایرانپترولیوماظهار  اشت : هماکنونبیشاز ۲ هزارو ۴۲۴۲ جایگاه CNG درایرانفعالیتمیکنند،افزایشدوبرابریکارمزد

بهجایگاهدارانخصوصیسببشده،سرمایهگذاراناستقبالخوبیبرایراهاندازیاینگونهجایگاههاداشتهباشند،بهگفتهقاسمیدرحالحاضر IRI” "ساختجایگاهدرایرانبیشاز ۲۵ درصداستوبازگشتسرمایهدرکلانشهرهاسهسالهاست . ضمناینکه ۱۱۶ جایگاه CNG دیگرجدیددرحالساختاستکهازاینتعداد ۷۱ جایگاهباسرمایهگذاریبخشخصوصیانجاممیشود.

قاسمیادامهداد : درشرایطفعلیجایگاههای CNG درایرانبافشار ۲۲۰ باربهصورتسنتیفعالیتمیکنند،براساسبرنامهریزیصورتگرفتهدرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانساختجایگاههایکوچکومتوسطمقیاسباهدفافزایشدسترسیبهترمردمدردستورکارقرارگرفتهاست،هماکنونبرایساختایننوعجایگاههااینشرکتباهمکاریشهرداریتهرانشروعبهساخت۲۵ جایگاهکردهاستودرصورتموفقیتآمیزبودناینطرحتادوسالآیندههزارجایگاهدرکلایراناحداثخواهدشد .

بهگفتهویدربخشساختخودروهایگازسوزدرایرانهماکنونسهموضوعبیشازهمهتحتبررسیومطالعهقرارگرفتهوآنسهموضوعموتورپایهگازسوز،مخزن CNG وتوانحملمخازنتوسطخودروهااست . هماکنونمطالعاتدرصنعت CNG رویفناوری ANG متمرکزاست،اینفناوریبهدوقسمتنانوکربنونانوسرامیکهاتقسیممیشوند . درفناورینانوکربن،فشارمخازن CNG از ۲۲۰ باربه ۳۵ بارکاهش،وظرفیتذخیرهسازیمخزن ۴۰ درصدافزایشیافتهاست؛درفناورینانوسرامیکوزنمخازنبهیکدوازدهمکاهشوظرفیتمخزنافزایشقابلتوجهایمییابد،ازاینرودرصورتاستفادهازاینفناوریهاانقلابیدرصنعت CNG ایرانرخمیدهد . هماکنونشرکتملیپخشوفرآوردههاینفتیایرانباهمکاریپژوهشگاهصنعتنفتودانشگاهصنعتیشریفموفقبهساختنمونهمخازننانوکربنشدهودرحالتسترویخودرودرجادهاست . یکیازمخاطراتاحتمالیاستفادهازفناوریآناستکهممکناستناخالصیهایموجوددرگازدرمیانحفراتلانهزنبوریمخازنبهدامافتادهوبهمرورزمانظرفیتمخزنراکاهشدهد،ایننوعفناوریدردنیاازسال ۲۰۱۶توسعهیافتهوهنوزوسعتدادهنشدهاست .

ویافزود : فناوری ANG دربخشنانوکربنهابهمرحلهتولیدانبوهدردنیارسیدهوامادربخشنانوسرامیکهنوزدرمرحلهآزمایشگاهیقراردارد،ازسویدیگربابکارگیریاینفناوریدرهردوبخشنیازیبهتغییردرسیستمموتوریخودرووجودندارد،ازاینرودستخودروسازبرایاستفادهازآنبازاست،تنهاچیزیکهدرخودروباحالتقبلتغییرمیکندشکلمخزنومکانقرارگیریدرخودرواست.

بهگفتهقاسمیهماکنوندرکمپرسورهایجایگاهها CNG چهارمرحلهفشردهسازیگازوجوددارد،درحالیکهفناوری ANG تنهانیازبهفشردهسازیدرمرحلهنخستداریمدرنتیجهدرمصرفبرقوانرژیبهشدتصرفهجوییصورتمیگیرد . براساسبرآوردههایصورتگرفتهدرشرایطآرمانیدرصورتدسترسیهمهجانبهبهگازاینفناوری ۱۰۰ درصدجایگزینبنزیندرکشورخواهدشدوبنزینمصرفیمیتواندبهصادراتاختصاصدادهشود،ازاینرومیتوانحداقلشاهدصرفهجویی ۱۶۰ میلیاردتومانیدرروزبود .

مدیر CNG شرکتملیپخشفراوردههاینفتیایرانبااعلاماینکهدرصورتموفقیتآمیزبودنفناوری ANG درکشور،بایدطی ۷ سال ۵,۴ میلیارددلاردراینحوزهسرمایهگذاریانجامشود،افزود:

پیشبینیمیکنیماینمیزانسرمایهگذاریبرایکشوربیشاز ۸۰ میلیارددلاربازگشتسرمایهازطریقصرفهجوییدرمصرفسوختبنزینبههمراهداشتهباشد،دولتدراینمیانبایدبخشخصوصی

وسرمایهگذارراحمایتلازمکند.

بهگفتهقاسمیبراساسسنتزهایصورتگرفتهبااستفادهازفناورییادشدهباکاهشفشاراز ۲۰۰ باربه ۵۰ باردیگرنیازیبهوجودکمپرسورهایگرانقیمتدرساختایستگاههای CNG نیستومیتوانبهجایآنازبوسترپمپاستفادهکرد،دراینصورتمامیتوانیمباتوجهبهحضور ۹۰ درصدیلولهدرسراسرکشوردرهرنقطهایاقدامبهجایگاههایکوچک CNG درشهرکنیم . درصورتموفقیتآمیزبودنطرح ANG آزمایشگاهی،ماباسازندگانبزرگخارجیدارندهاینتکنولوژیقراردادمنعقدخواهیمکرد .

ویبابیاناینکهدرصنعتخودروایرانمخازنموجود CNG امنترینقسمتخودروهاهستند،زیرابدنهسیلندرهایگازقطریکسانتبودوازمقاومتزیاددربرابرضربهبرخورداراست . قاسمیدرادامهبااشارهبهحوادثخودروهایگازسوزافزود : علیرغمدخالتعواملمختلفدرحوادثخودروهایگازسوز،مادرسالگذشتهتنها ۲۵ حادثهدرکشورداشتیم،ایندرحالیاستکهسهمسیانجیدرسبد

سوختیکشور ۲۰ درصداستوسهمخوبیاست،ازسویدیگردرصورتاستفادهازفناوریANG دیگرخبریازفشاربالادرمخزنگازنیستدرنتیجهاحتمالانفجاربهصفرمیرسد . هماکنونایرانبعداز

کشورپاکستاندومینمصرفکنندهگاز CNG دربخشخودروییاستوفناوریبهکاررفتهدراینخودروهابهبیشاز ۱۵ سالپیشبازمیگرددازاینروهماکنونبهشدتنیازبهفنارویروزدنیادراینصنعت

داریم .

بهگفتهقاسمیایرانباهدفتوسعهگازدرسبدسوختیناوگانحملونقلسبکوسنگینجادهایخودقصدداردبهسرعتدربخشساختخودروهایگازیسرمایهگذاریکند،سهمگازدرسوختخوردروهایسبکهماکنون ۲۰ درصداستکهقراراستدرسهمرحلهوطی ۴ سالبه ۳۵ درصدافزایشیابد .

هماکنونطرحیتحتعنوانبازارانرژیدرکشورهایپیشرفتهدنیادرصنعت CNG درحالاجرااست،درایطرحبااجرایمجموعهاقداماتبهیهسازیمقداریازگازمصرفیمثلادربخشخانگیکشورصرفهجوییمیشودوسرمایهگذاراینمیزانگازرابهجایسرمایهخودبهبخشدیگریمثلانیروگاههامیفروشد. چندیپیشکلیاتاینطرحدرمجلسایرانتصویبوبرایاجرابهدولتدوازدهمایرانابلاغشد

Search