اخبار

دورخیز ایران برای دستیابی به فناوری ANG

حمیدقاسمی،مدیرCNG  شرکتملیپخشفراوردههاینفتیایراندرگفتوگوباایرانپترولیوماظهار  اشت : هماکنونبیشاز ۲ هزارو ۴۲۴۲ جایگاه CNG درایرانفعالیتمیکنند،


Search