اخبار

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با جناب آقای مهندس منتظر تربتی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

Previous Next

 دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی CNG  کشور با جناب آقای مهندس منتظر تربتی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

Search