اخبار

ایسنا: دستورالعمل ارزیابی "برند"ها برای عرضه فرآورده‌های نفتی ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه دستورعمل ارزیابی شرکتهای ‌صاحب صلاحیت معتبر (برند) برای توزیع فرآورده‌های نفتی و CNG را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابلاغ کرد و هدف اصلی راه‌اندازی شرکت‌های صاحب صلاحیت یا برند را ارتقای رفاه و ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مصرف‌کنندگان دانست.
متن کامل این ابلاغیه در ادامه می آید:
در اجرای بند «الف» سیاستهای وزارت نفت در موضوع پخش فرآورده‌های نفتی که در تاریخ ١٣٩٤,٥.٢٦ و به شماره ٢٤٤٤٥٧-٢٠/٢ به آن شرکت ابلاغ شده است، به این وسیله دستورعمل ارزیابی شرکتهای صاحب صلاحیت معتبر (برند) برای توزیع فرآورده‌های نفتی و CNG به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
شیوه نامه نحوه ارزیابی شرکت های صاحب صلاحیت معتبر (برند)
ماده ١- تعریف:
١-١- شرکت صاحب صلاحیت یا برند، شرکتی است که مجموعه‌ای از جایگاه‌های عرضه پخش فرآورده‌های نفتی و CNG را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد. این مهم می‌تواند از طریق احداث جایگاه‌های جدید، خرید جایگاه‌های موجود و یا فراهم آوردن خدمات مورد نظر در جایگاه‌های موجود، بدون اصرار بر تجمیع مالکیت در آن‌ها صورت پذیرد.
شرکت صاحب صلاحیت یا برند، وظیفه خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و توزیع به موقع آن در جایگاه‌های تحت پوشش و هم‌چنین مسئولیت کمیت و کیفیت عرضه فرآورده‌های نفتی و CNG در هر جایگاه تحت پوشش را با رعایت استانداردهای مشخص شده برعهده دارد. هدف اصلی راه‌اندازی شرکت‌های صاحب صلاحیت یا برند، ارتقای رفاه و ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارایه به مصرف‌کنندگان است.
ماده ٢- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران متولی ارزیابی و صدور مجوز فعالیت شرکت صاحب صلاحیت (برند) می‌باشد و بایستی براساس معیارهای تعیین شده، نسبت به ارزیابی و صدور مجوزهای مربوطه اقدام نماید.
ماده ٣- متقاضیان دریافت مجوز فعالیت شرکت صاحب صلاحیت (برند) باید یکی از دو شرط ذیل را دارا باشند:
الف- شرکتهای حاضر در بورس که بیش از ٧ درصد ارزش پورتفوی سهام شان مستقیماً سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باشد، می‌توانند یکی از شرکتهای‌ زیرمجموعه خود را برای این منظور معرفی کنند.
ب- شرکت‌هایی که حداقل ٦٨ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز معیارهای ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) را در بخش فرآورده‌های مایع و یا حداقل ٧٥ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز برای بخش CNG را کسب نمایند.
ماده ٤- معیارهای ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) در بخش فرآورده‌های مایع عبارتند از:
توان مالی (٤٠ امتیاز)، سابقه اجرایی (١٥ امتیاز)، امکانات (١٠ امتیاز)، نیروی انسانی (١٥) و فرآیندهای داخلی کسب و کار (٢٠ امتیاز) که کسب حداقل ٢٤ امتیاز از بخش مالی، ١٠ امتیاز از بخش سابقه اجرایی، ١٠ امتیاز از امکانات، ١٢ امتیاز از نیروی انسانی و ١٢ امتیاز از فرآیندهای داخلی برای اعطای مجوز الزامی است و جداول مربوط به شیوه امتیازدهی در هر یک از این معیارها تا تاریخ ١٣٩٥,٢.٨ توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تهیه و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری توسط این معاونت ابلاغ خواهد شد.
تبصره: شرکت‌های بند «الف» ماده «٣» این شیوه‌نامه می‌بایست ظرف ٦ ماه از آغاز فعالیت خود، حداقل امتیازات تعیین شده در معیارهای مربوط به امکانات، نیروی انسانی و فرآیندهای داخلی کسب و کار را براساس امتیازدهی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی کسب نمایند.
ماده ٥- شرایط ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) در بخش CNG عبارتند از:
١-٥- شرکت‌های ارزیابی شده دارای امتیاز قابل قبول در بخش فرآورده‌های مایع می‌توانند با ٦٥ درصد امتیاز کسب شده با حداقل یکی از شرکت‌های تامین کننده تجهیزاتCNG و یا شرکت‌های مجاز نگهداشت و تعمیرات با امتیازات مشخص شده زیر، قرارداد منعقد کنند تا حداقل امتیاز لازم برای دریافت مجوز فعالیت را کسب نمایند.
الف- امتیاز شرکت‌های تامین کننده تجهیزات CNG حداکثر ٣٥ در نظر گرفته می‌شود.
ب- امتیاز شرکت‌های مجاز نگهداشت و تعمیرات حداکثر ١٥ در نظر گرفته می‌شود.
٢-٥-فهرست و امتیاز یک سال گذشته شرکت‌های تامین کننده تجهیزات CNG و شرکت‌های مجاز نگهداشت و تعمیرات که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به صورت سالانه اعلام می‌شود، ملاک عمل خواهد بود.
٣-٥- چنانچه متقاضی، شرکت بهره‌بردار مجاز CNG باشد، با حداکثر امتیاز ٦٥ بدون اِعمال ضریب ٠,٦٥ ارزیابی می‌شود.
تبصره- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است تا تاریخ ١٣٩٥,٣.٢، فرآیند اداری ارزیابی متقاضیان، زمان‌بندی رسیدگی به درخواست‌ها و فُرم گواهی در اختیار داشتن نازل‌ها را تهیه و ارایه نماید. لازم است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این موارد را به نحو شفاف و مناسب عیناً به اطلاع همه ذینفعان برساند.
ماده ٦- شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) در بخش فرآورده‌های مایع می‌بایست در ابتدای کار حداقل ٦٠ نازل احداث و یا تحت پوشش داشته باشند و طی ٢ سال این میزان را به ٣٠٠ نازل افزایش دهند. حداقل نازل مورد نیاز برای شروع فعالیت شرکت‌های متقاضی در بخش CNG، ٣٠٠ نازل CNG می‌باشد.
ماده ٧- جهت جلوگیری از ایجاد انحصار، حداکثر نازل‌های یک برند در کشور ٢٠ درصد، در استان ٣٠ درصد و در شهرستان ٥٠ درصد تعداد نازل‌های موجود خواهد بود.
تبصره: در شهرستان‌های تک جایگاه رعایت حداکثر نازل‌های متعلق به یک برند منتفی است.
ماده ٨- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است تا تاریخ ١٣٩٥,٣.٢ نمونه قرارداد شرکت برند با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و هم‌چنین ضوابط و مقررات مربوط به مشوق‌های لازم برای ایجاد برندها (بند «الف-٣» سیاست‌های ابلاغی) و طبقه‌بندی جایگاه‌ها (بند «د» سیاست‌های ابلاغی) را تهیه و برای تایید وزارتخانه ارسال نماید.
ماده ٩- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) را تهیه و تدوین نماید و براساس آن عملکرد شرکت‌های برند را ارزیابی و مطابق آن نسبت به اِعمال جرایم، محدود‌سازی و لغو مجوز و یا اعطای مجوز گسترش فعالیت برند اقدام نماید.
هر گونه اعتراض شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) به تصمیمات اتخاذ شده فوق، به کمیته‌ای که اعضای آن توسط وزیر نفت مشخص می‌گردد، ارجاع داده می‌شود.
ماده ١٠- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است هر ٣ ماه یکبار، عملکرد این شیوه‌نامه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گزارش نماید.

Search