اخبار

استان مازندران رتبه سوم گاز سوز كردن رايگان خودروهاي عمومي شد

در راستاي طرح دوگانه سوز كردن رايگان خودرو هاي تاكسي، ون ووانت بارهاي سنگين وسبك استان مازندران رتبه سوم را در كشور كسب كرد.

🔰تورج اماني مدير منطقه شرکت پخش منطقه چالوس گفت: با توجه به برنامه هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي گاز سوز كردن رايگان خودروهاي تاكس و وانت بارهاي سنگين وسبك استان مازندران

توانست رتبه سوم را ازنظر تعداد گاز سوز كردن خودروها در كل كشور كسب نمايد.

🔰اماني اظهار کرد: بنا برآمار ارائه شده توسط مديريت برنامه ريزي شركت ملي پخش كه از كارگاههاي مجاز در سطح كشور تهيه شده استان مازندران توانست با مجموع 1129 خودرو پس از استان هاي آذربايجان شرقي

وغربي رتبه سوم در سطح كشور را كسب نمايد. كه از اين تعداد 465 خودرو تبديل شده، 552 خودرو درانتظار تبديل بوده و 112 خودرو تاييد شده بدون نوبت مي باشند.

Search